Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicure Praktijk en een cliënt waarop Medisch Medisch Pedi-Cure Dolinda deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert en akkoord gaat met de algemene bescherming persoonsgegevens.

 

Diensten

Medisch Pedi-Cure Dolinda zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen online, telefonisch, via e-mail of via WhatsApp worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedi-Cure Dolinda door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch Pedi-Cure Dolinda 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

 

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedi-Cure Dolinda de verloren tijd inkorten op de behandeling en/of de behandeling afwijzen en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedi-Cure Dolinda, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 12 uur van tevoren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

In verband met behandeling van patiënten met lage weerstand zal de pedicure u extra vragen kunnen stellen met betrekking tot uw gezondheid. Op het moment dat de pedicure constateert dat cliënt niet in goede gezondheid, dan wel met virale klachten verschijnt, mag de pedicure de client weigeren en het volledige honorarium rekenen. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat client zo snel mogelijk een afspraak annuleert wanneer er gezondheidsklachten aanwezig zijn. Uiteraard geldt dit ook andersom voor de pedicure. In geval van annulering door gezondheidsklachten zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Tarieven en betaling

Medisch Pedi-Cure Dolinda vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 7 dagen na behandeldatum over te maken aan PediCure Dolinda. Medisch Pedi-Cure Dolinda is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedi-Cure Dolinda. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedi-Cure Dolinda opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Geheimhouding

Medisch Pedi-Cure Dolinda is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling tenzij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedi-Cure Dolinda verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Medisch Pedi-Cure Dolinda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedi-Cure Dolinda is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedi-Cure Dolinda. Diefstal wordt door Medisch Pedi-Cure Dolinda altijd gemeld bij de politie.

Garantie

Medisch Pedi-Cure Dolinda geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

de cliënt de producten niet volgens de aanwijzingen heeft gebruikt.

Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedi-Cure Dolinda. Medisch Pedi-Cure Dolinda dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedi-Cure Dolinda de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedi-Cure Dolinda en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van ProVoet.

Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag vertoont, heeft Medisch Pedi-Cure Dolinda het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.